find ./ -type f -a -exec grep text_a_buscar \{\} \; -a -print

Continuar llegint...

Aquesta rutina d’VBA serveix per aplicar un format concret i transformar a PDF tots els fitxers .xls que pengin de les subcarpetes d’un directori.

Continuar llegint...

Aquesta rutina d’VBA serveix per aplicar un format concret i transformar a PDF tots els fitxers .xls que pengin de les subcarpetes d’un directori

Continuar llegint...